.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

happy life  happy laern

            ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มอบหมายให้งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต
 โดยได้รับความร่วมมือจากกองกลาง , กองคลัง , กองบริการการศึกษา , สำนักหอสมุด , สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และกองแผนงาน ดำเนินงานโครงการ "Happy Life & Happy Learn" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2546 ณ ห้องประชุม SC 1 311 คณะวิทยาศาสตร์ ให้บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 400 คน ร่วมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อความชัดเจนในการติดต่อประสานงาน
 เข้าใจขั้นตอนการทำงานและการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตและ
บุคลากร และได้ทราบถึงปัญหาที่นิสิตมีต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยการรวบรวมคำถามเกี่ยวกับปัญหาที่นิสิตพบ
และให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานเป็นผู้ตอบ ซึ่งผลที่ได้รับคาดว่านิสิตจะทราบถึงวิธีการติดต่อขอรับบริการกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง และมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบการทำงานให้ดีขึ้นต่อไป
กลับหน้าหลัก