.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิเก มน.

  ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและรศ.เฉลิม พงศ์อาจารย์รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ร่วม
ชมลิเก ซึ่งเป็นการแสดงของนิสิตมน.ภาควิชาดุริยางคศาสตร์ เมื่อวันที่ 8  มกราคม 2547 ณ โรงละครกลางแจ้ง
มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนหนองอ้อ

 
กลับหน้าหลัก