.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวางแผนและการบริหารงานเชิงกลยุทธ์

     กองกิจการนิิสิต จัดอบรม"การวางแผนและการบริหารงานเชิงกลยุทธ์" วิทยากรโดย รศ.ดร.ไว  จามรมาน ถ่ายทอด
     เรื่อง "การจัดการเชิงกลยุทธ์" และรศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์  ถ่ายทอดเรื่อง "การวางแผนเชิงกลยุทธ์" มีผู้
     สนใจเข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 34 คน เมื่อวันที่ 22 - 23 มกราคม 2547 ณ ห้องเอกาทศรถ 2 อาคารสิรินธร สถาบัน
     วิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 


กลับหน้าหลัก