.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้อนรับคณะทำงานพัฒนาระบบกำลังสำรอง

   ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต, ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี และ นางสมพิศ ทองสุก   
  ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ร่วมต้อนรับคณะทำงานพัฒนาระบบกำลังสำรองของกองทัพบกในการประชุม
 ประเมินผลต่อบุคคลในแง่ทัศนคติ เพื่อสำรวจผลกระทบด้านสังคมจิตวิทยา เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2546 เวลา 
 09.00 - 12.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารมิ่งขวัญ ชั้น 2
กลับหน้าหลัก