.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

    ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงิน
  ให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2547 โดยมี ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร
  ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ และคุณสมชาย เรืองสมวงษ์ หัวหน้าหน่วยกฎหมาย กองทุนเงินให้กู้ยืมฯ
   เป็นวิทยากรชี้แจงนโยบายและแนว ปฏิบัติในการดำเนินงานกองทุนฯ สรุปรายละเอียด ของกฎ ระเบียบ 
   ประกาศ ข้อบังคับ ข้อกำหนดและ บทลงโทษ คุณดำรัส พฤกษะริตานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่าย และ 
   คุณสุ่มยศ รัตนชัย เจ้าหน้าที่อาวุโส จากสำนักงานเขตภาคเหนือ 2 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   ชี้แจงการส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุน การจ่ายเงินกู้ยืม การโอนเงินเข้าบัญชีของผู้กู้ยืมและสถาบัน
    การรับชำระหนี้คืนกองทุนฯ รวมถึงตอบข้อซักถามและให้ข้อเสนอ แนะในการปฏิบัติงานด้วย 
    ผศ.ชาลี ทองเรือง ฝากถึงนิสิต ผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ว่าถ้าลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตไม่ต้องจ่ายเงิน
    ในกรณีลงทะเบียนเกินวงเงินที่ขอกู้ จะมีการติดต่อไปยังนิสิต ให้มาจ่ายเงินเพิ่มภายในระยะเวลาที่กำหนด
    ซึ่งถ้าไม่มาจ่ายเงินก็จะ ถูกตัดสิทธิ์ และจะมีปัญหาในการลงทะเบียน หรืออาจจะต้องพ้น สภาพการเป็นนิสิตไปเลย
    และกล่าวถึงโครงการ เพื่อนตรวจสอบเพื่อน ว่าขอความกรุณานิสิตตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติตัว,
    การใช้จ่ายเงินของนิสิต และเห็นว่านิสิตผู้มีรายชื่อตามประกาศฯ เป็นผู้ที่ไม่สมควรได้รับ
    การพิจารณาให้กู้ยืมเงินกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อันเนื่องมาจากมีฐานะการเงินดี,ใช้จ่ายเงิน ฟุ่มเฟือย
     สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ งานทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต โดยให้แจ้งข้อมูลภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2547
     มิฉะนั้นจะถือว่า นิสิตผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควร ได้รับการอนุมัติให้กู้และ
     ทำสัญญากู้ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อผลประโยชน์ ต่อนิสิตผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ มหาวิทยาลัย และรุ่นน้องมีเงินกู้ยืมต่อ

 


กลับหน้าหลัก