.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

        การแสดงดนตรีวิถีไทย ครั้งที่ 2 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน แลชะร่วมชมการแสดงในชุดต่างๆ เช่น โหมโรงบูเซ็นซ็อค, เพลงตับแม่งู
  เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ เพลงหกบท 2 ชั้น ฯลฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงละครกลางแจ้ง ม.นเรศวร    


 กลับหน้าหลัก