.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมมนา อสตบ.

             ชมรมอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ 
"ฝึกอบรมนิสิตนักศึกษาอาสาคุ้มครองผู้บริโภค" ในวันที่ 17 ส.ค. 2546 ณ ห้อง SC 1 - 311 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมนิสิตนักศึกษาให้มีความรู้
ความเข้าใจในการบริโภคและเผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้บริโภคตามสิทธิที่ได้รับการคุ้มครอง
ตามกฎหมาย ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
และสร้างจิตสำนึกให้ทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ตลอดจนสร้างเครือข่ายในการอาสาคุ้มครอง
ผู้บริโภคเพื่อชุมชนของตน โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จะบรรยายเรื่อง 
Knowledge Activities ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการฯ ,
 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา ฉลาก สัญญา และด้านการขายตรง , กฎหมายควรรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภค
 ร่วมพิธีปฏิญาณตน รับวุฒิบัตรและบัตร อสคบ.

 


กลับหน้าหลัก