.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการธนาคารขยะ

      กองกิจการนิสิต งานบริการและสวัสดิการนิิสิต จัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2547
   จัดเรื่อง "ปัญหาขยะภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร" โดยมี ผศ.สุรพล  ภานุไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการ
   มหาวิทยาลัยให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบของรางวัลให้กับผู้ที่ชนะเลิศในการประกวดคำขวัญ จากนั้น
   เป็นการบรรยายและทำกิจกรรมร่วมกันกับทีมวิทยากรของ ผศ.วิมาลา ชโยดม  จากนั้นในวันที่ 16 มกราคม 2547
   เป็นการอบรม เรื่อง "การบริหารธนาคารขยะและการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล" โดยมีผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต
   ผู้ช่วยอธิการบดี มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์  จากนั้นเป็นการบรรยายโดย ดร.สมไทย
   วงษ์พาณิชย์  เจ้าของโรงคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล "วงษ์พาณิชย์"  จากนั้นเป็นการศึกษาดูงานที่โรงพยาบาล
   พุทธชินราช ที่ได้มีโรงคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล ต่อมาได้เดินทางมาที่โรงงานคัดแยกขยะวงษ์พาณิชย์เพื่อดู
   การบริหารการคัดแยก  

วันที่ 15 มกราคม 2547
"ปัญหาขยะภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร" 


 วันที่ 16 มกราคม 2547
 "การบริหารธนาคารขยะและการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล" 

กลับหน้าหลัก