.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ายพัฒนากีฬาสู่ชนบท

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี  ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการเปิดโครงการค่ายพัฒนา
    กีฬาสู่ชนบท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2547 โดยมีนักเรียนจากบริเวณรอบมหาวิทยาลัยนเรศวรส่วนหนองอ้อ อาทิ
    โรงเรียนหนองหัวยาง, โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์, โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(จูงนาง), โรงเรียนวัดจุฬามณี โดยจะทำ
   การอลบรม 4 วัน คือ 21-22, 28-29 กุมภาพันธ์ 2547 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนหนองอ้อ

 

กลับหน้าหลัก