.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเทิดพระเกียรติ

  งานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต จัดโครงการเทิิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ  เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2546 ณ โรงเรียวัดโพธิญาณ (สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า) จ.พิษณุโลก เพื่อเทิดพระเกียรติ
และให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และรู้จักเสียสละต่อส่วนรวม โดยมีการละเล่นเกมส์นันทนาการ และทางน้อง
โรงเรียนวัดโพธิญาณ์ ได้จัดแสดงลิเกให้ทางผู้ที่ไปได้รับความสนุกสนาน พร้อมกันนี้ทางกองกิจฯ ได้มอบเครื่องอุปโภค
บริโภค พร้อมเงินกว่าเจ็ดพักบาทให้กับสถานสงเคราะห์ไว้
กลับหน้าหลัก