โครงการอบรมผู้นำนิสิตระดับสูง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี  ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการเปิดงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ช่วง 2:การพัฒนา
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ  จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ จากนั้นได้มีการอบรมจากวิทยากร
รศ.เทียมจันทร์ พานิชย์ผลินไชย บรรยายให้ความรู้ และในภาคบ่ายได้มีการวางแผนของแต่ละงานเพื่อใช้ในองค์ประกอบที่ 10
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2548 ณ บ้านสวนคลาสสิค จ.พิษณุโลก
 

กลับหน้าหลัก