โครงการสืบสานกิจกรรมปี 47 สู่ 48
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ  จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการสืบสานกิจกรรม 47 สู่ 48 โดยมีนายกองค์การนิสิต ประธานสภานิสิต
ในรุ่นปีการศึกษา 47 สรุปผลงานโครงการกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมา และนายกองค์การนิสิต ประธานสภานิสิต ปีการศึกษา 48 แถลงนโยบายและการดำเนินงานต่อไป
ในปีการศึกษา 48 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548 ณ ห้อง
Main conferance อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยี และสารสนเทศ
 

กลับหน้าหลัก