โครงการสรุปผลการดำเนินงาน
ขององค์การนิสิต  สภานิสิต และชมรม
ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2547
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี  ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการเปิดโครงการโครงการสรุปผลการดำเนินงานขององค์การนิสิต  สภานิสิต และชมรม
ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2547 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2548 ณ อาคารกิจกรรม
 

กลับหน้าหลัก