มหาวิทยาลัยนเรศวร รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา สถานศึกษา
ที่ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ
ศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2547
    เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2548 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เข้ารับมอบโล่รางวัลรองชนะเลิศระดับอุดมศึกษา สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2547 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานวันสถาปนากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ครบรอบปีที่ 7 และงานมหกรรมคนค้น
งาน..สานต่ออาชีพ ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นรางวัลสำหรับสถานศึกษา และเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ปฏิบัติ
งานของสถานศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดส่งบุคลากรและนิสิตไปร่วมงาน จำนวน 30 คน โดยจัดแสดงนิทรรศการผลงานสถานศึกษา รวมถึงผลงานของนิสิต กยศ.
 และส่งทีมเชียร์ลีดเดอร์ N.U.C. เข้าร่วมประกวด คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงิน 10,000 บาท ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวถึง
การที่มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า “การดำเนินงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเราอยู่ในระดับดี มีมาตรฐานและเป็นที่น่าพอใจ จนได้
รับการยอมรับจาก กยศ. ส่วนในเรื่องของความล่าช้าในการได้รับเงินทุนกู้ยืมฯ ของนิสิตนั้น เป็นผลมาจากการดำเนินงานของหน่วยงานภายนอก เช่น ธนาคารกรุงไทย แต่ใน
ภาพรวมแล้วก็รู้สึกดีที่รางวัลนี้เป็นผลงานของผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงทุกคณะ และวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ่งมีการร่วมมือกันเป็นอย่างดี และทำงาน
เป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ”
 


กลับหน้าหลัก