ประชุมชีแจงผู้รับผิดชอบเงิน
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ผศ.อรรถวุฒิ  จารุสาธิต  ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดประชุมชี้แจง ในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
และจากนั้นเป็นวิทยากรจาก กยส. สำนักงานใหญ่ที่มาบอกถึงวิธีการดำเนินงานอย่างละเอียด และในภาคบ่ายตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
มาเป็นวิทยากรในด้านเกี่ยวกับธนาคาร เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 ณ ห้องสัมมนา 2 คณะศึกษาศาสตร์
 


กลับหน้าหลัก