วันนิสิตดีเด่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตดีเด่นในด้านต่างๆ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ จารุสาธิต
เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นได้มีการเปิดนิทรรศการของชมรมส่วนกลางและผลงานนิสิตดีเด่น เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 ณ ห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 

 

 

กลับหน้าหลัก