โครงการอบรมผู้นำนิสิตระดับสูง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี  ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการเปิดงานโครงการอบรมพัฒนาผู้นำนิสิตระดับสูง โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ  จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ จากนั้นได้มีวิทยากรจาก ศูนย์พัฒนาเยาวชน
YPDC.
และดร.จีรวัฒน์ วีรังกร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นผู้นำนิสิตมีการวางแผนกิจกรรมตลอดปีร่วมกัน และได้มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การทำกิจกรรมกับผู้นำนิสิตทั้งมหาวิทยาลัยหอการค้า และมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
 กลับหน้าหลัก