โครงการพัฒนาศึกยภาพผู้จัด
รายการเสียงตามสาย มน.
 ว่าที่ร้อยเอก บุญชัย เสริญวงศ์สัตย์ รักษาการผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมศักยภาพผู้จัดรายการเสียงตามสาย มน.
โดยมีวิทยากร คือ ผศ.พูนสุข ภระมรทัต และรศ.ดร.ประจักษ์  สายแสง เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2548 ณ ห้องประชุม 2 คณะศึกษาศาสตร์


กลับหน้าหลัก