เที่ยวสงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย
นิสิตนักศึกษาร่วมใจ รณรงค์
ป้องกันภัยจราจร
 เมื่อวันที่ 12 – 16 เมษายน 2548 งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต จัดโครงการ “เที่ยวสงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย นิสิตนักศึกษาร่วมใจ รณรงค์ป้องกันภัยจราจร” โดยดำเนินงานบริเวณถนนสายพิษณุโลก – นครสวรรค์ (หน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนหนองอ้อ) มีบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ ช่างเครื่องยนต์ และพยาบาล เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้บริการกับกลุ่มผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีการจัดตั้งจุดพักรถ และเชิญชวนให้ผู้ขับขี่และผู้ใช้เส้นทางเข้ารับบริการจอดรถพักผ่อน ส่วนกิจกรรมในจุดพักรถนั้น มีการแจกสติ๊กเกอร์รณรงค์ติดรถ บริการกาแฟเย็น ไอศกรีม แผนที่ ข้อมูลเส้นทาง เตียงผ้าใบสำหรับพักผ่อนอิริยาบท หนังสือพิมพ์ นิตยสารเชิงสร้างสรรค์ ผ้าเย็นและน้ำดื่ม นอกจากนั้นยังมีบริการพิเศษอื่น ๆ ได้แก่ ตรวจสอบเครื่องยนต์และตรวจสอบความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของยานพาหนะ และหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ผลที่ได้รับจากโครงการนี้คือนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีบทบาทในการรณรงค์ ลดปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรบนท้องถนน ใช้เวลาว่างในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ รวมถึงประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงภัยจากอุบัติเหตุการจราจรทางบกมากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งโครงการนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
 


กลับหน้าหลัก