.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบรมนิสิตแกนนำป้องกันโรคเอดส์

              ผศ.อรรถวุฒิ  จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมนิสิตแกนนำป้องกันโรคเอดส์
 โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก มาอบรมให้เความรู้กับนิสิตแกนนำในวันเวสาร์ที่ 24 ก.ค.
 47 และในวันอาทิตย์ได้เดินทางไปยังวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยโรคเอดส์ และบริจาคสิ่งของที่ได้
 รับจากชาวมหาวิทยาลัยนเรศวรและชาวบ้านใกล้เคียง เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท พร้อมสิ่งของเครื่องใช้อีกจำนวน
 มาก กลับหน้าหลัก