.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มน.มุ่งพัฒนาผู้บริหารสู่สากล

             รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลัก
สูตร การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์สำหรับ ผู้บริหารระดับสูง (Strategic Planning and
Management : Executive Course)
ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ได้เพิ่มพูนความรู้และ
มีโอกาสแลกเปลี่ยนทรรศนะ ประสบการณ์ในการวางแผนและบริหารงาน และพัฒนาหน่วยงานของตนในด้านของการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโยบายของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพที่จะแข่งขัน
ระดับสากลได้โดยมอบหมายให้กองบริการการศึกษาร่วมกับกองกิจการนิสิต จัดโครงการนี้ขึ้นเมื่อวันที่ 29 30 เมษายน
 2547 ณ ห้องเอกาทศรถ 2 ชั้น 3 อาคารสิรินธร สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 กลับหน้าหลัก