สัมมนาเิชิงปฏิบัติการ  

รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี เป็นประธานใน การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเลือกตั้ง : สิทธิและหน้าที่ของบัณฑิต
อุดมคติไทยในระบอบประชาธิปไตย” เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2547 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคุณลักษณะของบัณฑิตอุดมคติไทย และนิสิตนักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ 
รับฟังการอภิปรายกลุ่ม หัวข้อ “การเลือกตั้ง : สิทธิและหน้าที่ของบัณฑิตอุดมคติไทยในระบอบประชาธิปไตย” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันพระปกเกล้า ,   ผศ.สุพจน์ พฤกษะวัน ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก การบรรยาย “นานาสาระเกี่ยวกับการเลือกตั้ง”
 โดยนายกนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ การจำลองสถานการณ์การเลือกตั้ง โดยใช้บทบาทสมมุติ โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก

 


กลับหน้าหลัก