.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beginning Camp 47

           รศ.ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดค่าย Beginning camp ประจำปีการศึกษา
   2547 โดยแบ่งนิสิตออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อให้รุ่นพี่ได้ดูแลอย่างทั่วถึง และมีกิจกรรมทั้งสิ้น 3 วัน  อาทิ กิจกรรมละลาย
   พฤติกรรม, อบรมในเรื่องของวันัยจราจร และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย, บรวงสรวงสมเด็จพระนเรศวร,
Walk  rally
   งานนี้ได้จัดเป็น 2 รุ่น รุ่นแรกในวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2547 และรุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม  - 2  มิถุนายน  
   2547

 

กลับหน้าหลัก