.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตที่พึ่งประสงค์

             กองบริการการศึกษา ร่วมกับกอง กิจการนิสิต จัดสัมมนาหาเครือข่ายบัณฑิต ที่พึ่งประสงค์ โดยรศ.ดร.มณฑล     
 สงวน เสริมศรี อธิการบดีเป็นประธานในการเปิด การสัมมนา เมื่อวันที่ 21 เม.ย.47  ณ ห้อง ประชุม คณะเกษตรศาสตร์
 ม.นเรศวร ส่วนหนองอ้อ

 


กลับหน้าหลัก