.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมมนาประชุมเชียร์และรับน้องใหม่&อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ทำกิจกรรม

             งานกิจกรรม กองกิจการนิสิต จัดการสัมมนาประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ และจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผุ้ทำ
   กิจกรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี  ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี
   วิทยากรจาก
YPDC มาให้ความรู้กับผู้ทำกิจกรรม  เมื่อวันที่ 13-15 พฤษภาคม  2547  ณ อาคารอเนกประสงค์
  มหาวิทยาลัยนเรศวร

 กลับหน้าหลัก