.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาโครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน

            มหาวิทยาัลัยนเรศวร แกนนำ กลุ่มพื้นที่ภาคเหนือ 3  จัดปฐมนิเทศนิสิตนักศึกษาที่จะเข้าพื้นที่ในโครงการ
 เรียนรู้ ร่วมกันสรรค์สร้างชุมชน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี  ทองเรือง รองอธิกา่รบดีฝ่ายกิจการนิสิต หรือ 
 ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มพื้นที่ภาคเหนือ 3 กล่าวเปิดงานและได้จัดทีมวิทยากรอบรม เสวนา แยกกลุ่ม
 เมื่อวันที่  28  - 29 มีนาคม 2547  ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์

 
 


กลับหน้าหลัก