.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูงานและสัมมนาคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต

              ผศ.ชาลี  ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เดินทางไปดูงานและสัมมนากับทีมคณะกรรมการ
 ฝ่ายกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประเทศลาว
เมื่อวันที่ 6 - 8
 สิงหาคม 2547 

 

กลับหน้าหลัก