มอบทุนเทสโก้โลตัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี  ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการมอบทุนเทสโก้โลตัส จำนวน 6 ทุน ทุนละ 10,000 บาท 
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญชั่น 2 อาคารมิ่งขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 


กลับหน้าหลัก