แรลลี่ปลอดภัยพร้อมใจ
 เปิดไฟ-ใส่หมวก

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี  ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการแข่งขันแรลลี่ปลอดภัย  พร้อมใจเปิดไฟ-ใส่หมวก เมื่อวันอาทิตย์
ที่ 19 กันยายน 2547 โดยมีนิสิต ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข่้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากโดยมีการอบรมวินัยจราจร จากบริษัทนิธิภัทร์ มอเตอร์ 
และจากสถานีตำรวจ สภอ.เมืองพิษณุโลก ร่วมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย  สุดท้ายเป็นการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

  

กลับหน้าหลัก