.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดโลกกิจกรรม

              รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ SMEs ความรู้สู่ความสำเร็จ เมื่อวันที่ 
    14 กรกฎาคม 2547 ณ ห้อง เอกาทศรถ 2 สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร    
    และศึกษาดูงานสถานประกอบการ SMEs สินค้าสุดยอด 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดพิษณุโลก
    วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพอิสระเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเอง เกิดความรู้
    ความเข้าใจเกี่ยวกับ SMEs มีความคิดริเริ่มในการประกอบอาชีพ ได้สำรวจตนเองด้านความถนัดและความสนใจ
    เพื่อประกอบการพิจารณาในการเลือกอาชีพในอนาคต ทั้งยังกระตุ้นให้ผ้ประกอบการเกิดความตื่นตัวในการยกระดับ
    คุณภาพสินค้าและบริการ โดยนิสิตที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ห้องงานแนะแนวการศึกษา
    และจัดหางาน กองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับจำนวน 60 คน ในช่วงเช้าจะได้รับ
    ฟังบรรยาย เรื่อง SMEs ความรู้สู่ความสำเร็จ โดย ดร.อภิชัย อภิชาตบุตร จากสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ   
    คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนช่วงบ่ายจะเดินทางไปศึกษาดูงานสถาน
     ประกอบการ SMEs สินค้าสุดยอด 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดพิษณุโลก

 

กลับหน้าหลัก