.
.
...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมมนากิจกรรม 47

           กองกิจการนิสิต จัดสัมมนากิจกรรมนิสิต และการพัฒนาผู้นำนิสิต เพื่อวางแผนและพัฒนาศักยภาพ ของความ
 เป็นผู้นำ โดยเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2547 ได้ทำการสัมมนาที่ห้อง Main Conferlence โดยมีวิทยากรคืออาจารย์
 ปริญญา  สร้อยทอง และนางกมลชนก กำเนิดนก จากนั้นได้เดินทางไปกองพลพัฒนา ที่ 3 เพื่อไปวางแผนและร่วม
 ทำกิจกรรม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากครูฝึกของค่ายในการจัดทำสถานีต่างๆ เพื่อให้นิสิตได้ฝึกความอดทน และ
 มีความรักสามัคคี เมื่อวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2547 

11 มีนาคม 2547 

 
12 - 13 มีนาคม 2547

 


กลับหน้าหลัก