อบรมสัมมนาและดูงานกิจการนิสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี  ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนำบุคลากรและเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านกิจการนิสิต เดินทางไปอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้าน
กิจการนิสิต ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จากนั้นเดินทางไปสัมมนาอบรมเรื่อง "ทัศนคติเชิงบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน"  จากวิทยากร อาจารย์เธียร์ ภูภิญโญยิ่ง
ได้สอนถึงทัศนคติในการทำงานร่วมกัน จากนั้นก็เป็นการประกวดการแสดงเพื่อให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นทีม เมื่อวันที่ 26-28 สิงหาคม 2547
ณ อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคิรีขันธ์
 

กลับหน้าหลัก