สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 3
รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมี
กองบริการการศึกษา ร่วมกับกองกิจการนิสิต จัดงานสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ได้เข้ามาทำงานใหม่ได้มีความรู้ในระเบียบต่างๆ
ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และเรียนรู้ในเรื่องของจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาปัฃญหาที่อาจเกิดขึ้นกับนิสิต เมื่อวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2547
ณ โรงแรมอิมพีเรียลภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท เขาค้อ   จังหวัดเพชรบูรณ์

กลับหน้าหลัก