มอบทุนเทสโก้โลตัส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี  ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ และธนาคารกสิกรไทย
มหาชน จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 13 ทุน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 ณ ศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารอเนกประสงค์

 
 

กลับหน้าหลัก