กิจกรรม “วันเปิดหอ” ณ หอพักนิสิต NU Dorm

กองกิจการนิสิต จัดโครงการเปิดหอพัก เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 ณ หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่าและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมหัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต ที่ปรึกษาหอพัก เข้าร่วมโครงการฯ กิจกรรมเปิดหอพัก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตหอพักเอกชน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้เรียนรู้การใช้ชีวิต การพักอาศัยอยู่ร่วมกันของนิสิตหอพัก อีกทั้งยังทำให้นิสิตหอพักได้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง และเพื่อนร่วมหอพัก ได้รู้จักใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคม ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกันและกัน รวมถึงได้เป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนได้อีกด้วย

Loading