เปิดพื้นที่ CO-WORKING SPACE, CREATIVE SPACE

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธาน พร้อมด้วยดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม และทีมบริหารเข้าร่วมในพิธีเปิดพื้นที่ CO-WORKING SPACE, CREATIVE SPACE วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เข้าใช้พื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงห้องประชุมกลุ่มย่อย เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การอยู่ร่วมกันในสังคมและสร้างความคิดนวัตกรรมนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (USR) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยนเรศววร

Loading