พูดคุยแลกเปลี่ยนกับสถาบันเครือข่ายในการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

มหาวิทยาลัยนเรศวร แม่ข่ายเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง นำโดยนางสาวธัญญารัตน์ อินทร์เมือง หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับสถาบันเครือข่ายในส่วนของการจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ประกอบไปด้วย วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร วิทยาลัยชุมชนตาก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดกิจกรรมของแต่ละสถาบัน อีกทั้งสถาบันแม่ข่ายยังได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะในดำเนินกิจกรรมเพื่อให้โครงการเป็นไปตามกรอบที่สถาบันเครือข่ายได้กำหนดไว้ร่วมกันพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากสถาบันภายในเครือข่ายเพื่อนเป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินงานของเครือข่ายต่อไป

Loading