ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
“นายนพรุตน์ ไกรแก้วนวกาญจน์”
ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ – วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ รหัส 60
และประธานสภานิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2562
ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณ “ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2563”
จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอบคุณที่ร่วมแชร์และแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กัน ส่งมอบพลังในการพัฒนา
และขับเคลื่อนเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีความเข้มแข็งและก้าวหน้าต่อไป
—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—

Loading