ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับรางวัล วัฒนคุณาธร ระดับประเทศ

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย เรียบสกุล
ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
ระดับปริญญาเอก ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศิลปะและการออกแบบ รหัส 53
และศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558
ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2565
“รางวัลวัฒนคุณาธร” ระดับประเทศ
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2565
—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอบคุณที่ร่วมแชร์และแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กัน ส่งมอบพลังในการพัฒนา
และขับเคลื่อนเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีความเข้มแข็งและก้าวหน้าต่อไป

Loading