นิสิตหอพักมอนอร่วมใจกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก

“โรคไข้เลือดออก” นับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยตลอดมา เพราะไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะ ที่สร้างความสูญเสียชีวิต และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นอย่างมาก เนื่องจากโรคนี้มีแนวโน้มการระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี ซึ่งเป็นการยากที่จะอาศัยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรัฐเพียงฝ่ายเดียว ดังนั้นการที่จะให้ได้ผลอย่างเต็มที่จึงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของนิสิตผู้พักอาศัยในหอพักร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่หอพักช่วยกันป้องกันโรคดังกล่าว หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร กองกิจการนิสิต ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันไข้เลือดออก ขึ้น ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร อาคาร 1 – 15 เพื่อให้ความความรู้เรื่องไข้เลือดออกแก่นิสิต รวมถึงการจัดหาสารฆ่าลูกน้ำ การกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย การใช้วิธีทางธรรมชาติในการกำจัดลูกน้ำ และสำคัญที่สุดคือการรู้จักป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวน้ำหวาน ทองดี ตำแหน่ง พยาบาลชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยระบาดวิทยา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ดังกล่าว ทั้งนี้มีนิสิตเข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน

 

Loading