ศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง – ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวรขอแสดงความยินดีกับ
นายสิรวิชญ์ มิไพทูล
ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระดับปริญญาตรี ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ – พืชศาสตร์ รหัส 53
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
• ประธานเกษตรกรมะม่วงแปลงใหญ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
• เลขาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออกตำบลบ้านโภชน์ จังหวัดเพชรบูรณ์
• เกษตรกรชาวสวนมะม่วง แบรนด์อาณาจักรมวลในโอกาสที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ
“ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม”
จากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร
ในฐานะที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม มีผลงานทางด้านเกษตรกรรม
โดยการเพิ่มมูลค่าด้านผลิตผลแปรรูป และการตลาดจนเป็นที่ยอมรับ ปรากฏโดดเด่นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่การแก้ไขราคาผลิตผลเกษตรกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม B1-1 ชั้น B1 อาคารรัฐสภา โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติดังกล่าว ฯ
—–Engage—-Forceful—-Network—-My NU—
เพราะศิษย์เก่า คือ ทรัพยากรที่มีค่าของมหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading