แสดงความยินดีที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยหัวหน้างาน ได้เข้าพบ และแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

Loading