โครงการปลูกรักปลูกเสลา(Your Home Always)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 กองกิจการนิสิตร่วมกับกองอาคารสถานที่และชมรมอดีตผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการปลูกรักปลูกเสลา(Your Home Always) ขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและพื้นที่แห่งความสุขของทุกคน (NU Happy All) ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร บริเวณสระสุริโยทัย โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่า ร่วมบริจาคสมทบทุนในการจัดซื้อและร่วมปลูกต้นเสลา ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

Loading