จัดประชุม (ร่าง) แผนกลยุทธ์กองกิจการนิสิต ประจำปี พ.ศ. 2566-2570

วันที่ 19 กันยายน 2565 กองกิจการนิสิต จัดประชุม (ร่าง) แผนกลยุทธ์กองกิจการนิสิต ประจำปี พ.ศ. 2566-2570 โดยมีนางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานในการประชุม เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายการดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


Loading