การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2565

ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2/2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาวาระที่สำคัญต่อการบริหารกองทุนฯ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร
Loading