กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิต มน. มอบใบอนุโมทนาบัตร และของที่ระลึก แสดงความขอบคุณ

เมื่อวันที่  21  กันยายน  2565  นางพรธิดา บุญยะโรจน์  หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ได้เป็นผู้แทน “กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร” ในการแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการ และแสดงความขอบคุณ แด่รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ และนางเสาวณีย์ สิทธิสมบููรณ์ บุคลากรประจำคณะวิทยาลัยนานาชาติ โดยได้มอบใบอนุโมทนาบัตร และของที่ระลึก เป็นการขอบคุุณที่ท่านได้กรุณา แสดงน้ำใจ เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนิสิตอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร


รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน

บริจาคต่อเนื่องแบบหักบัญชีเงินเดือนมาเป็นระยะเวลา 5 ปี 8 เดือน

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 34,000 บาท (-สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

ท่านฝากข้อความถึงนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาว่า  :

นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา เมื่อจบไปแล้วอยากให้หันมามอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ  ในรุ่นต่อๆไป

 


นางเสาวณีย์ สิทธิสมบูรณ์ บริจาคต่อเนื่องแบบหักบัญชีเงินเดือนมาเป็นระยะเวลา 8 ปี 4 เดือน

เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท   (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-)

ท่านได้กล่าวว่า  : อยากบริจาคให้นิสิต เพราะนึกถึงตอนเราเด็กๆ พอเรามีจึงได้แบ่งปัน”

 

            กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนรเศวร ขอขอบพระคุณทั้ง 2 ท่านไว้ ณ โอกาสนี้

Loading