ประชุมกองกิจการนิสิต

วันที่ 28 กันยายน 2565 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีการจัดประชุม  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรัสดาว คงเมือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม เป็นประธาน จากนั้นได้มีการพูดคุยถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading