ประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์กองกิจการนิสิต ประจำปี พ.ศ. 2566-2570

ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ร่วมประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์กองกิจการนิสิต ประจำปี พ.ศ. 2566-2570 โดยมีผู้อำการกองกิจการนิสิต หัวหน้างาน และบุคลากรกองกิจการนิสิต เข้าร่วม เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading