สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ Seed Project ปี 2 (ภาคเหนือ)

ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ Seed Project ปี 2 (ภาคเหนือ) เรื่องการสร้างผู้นำยุคใหม่ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ จัดโดยมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม ร่วมกับ วุฒิสภา ในระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยมุ่งสร้างโอกาสและให้พื้นที่กับเยาวชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และผลักดันให้เยาวชนสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ พัฒนาท้องถิ่น และทำได้จริง! ด้วยจุดเด่นที่มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว จึงจะทำให้เราเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งจากภายใน และพร้อมที่จะขยายเครือข่ายให้เข็มแข็ง และยิ่งใหญ่ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

Loading