โครงการพลิกโฉมหน่วยงาน กิจกรรม Design Thinking (ครั้งที่ 1)

บ่ายนี้ (27 ตุลาคม 2565) ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพลิกโฉมหน่วยงาน กิจกรรม Design Thinking (ครั้งที่ 1) โดยมีหัวข้ออบรม “แผนพัฒนาตนเอง (IDP) กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับฯ” โดยได้รับเกียรติจากคุณสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรกองกิจการนิสิต เพื่อนำไปพัฒนาตนเองและองค์กรต่อไป

Loading